ODKAZY

 
  
   
 


Dotační politika Jihomoravského kraje v roce 2007

je velice  rozsáhlá, protože  jednotlivé odbory  KÚ mají zpracovány a schváleny zásady  pro přidělování dotací, potřebné formuláře, vzory smluv a všechny náležitosti pro tuto oblast své činnosti.

O dotace se mohou ucházet: města, obce, společenské organizace, spolky, charita, sdružení, nestátní neziskové organizace, soukromé osoby, začínající podnikatelé, mikroregiony a další subjekty.   

Pokud se podíváte na stránky JMK pod heslem Dotace a granty, tak tam  už nyní získáte informace o prozatím vyhlášených titulech. Další se  schvalují postupně na zasedáních ZJMK. 

Dotační politiku JMK je třeba chápat ve dvou rovinách: jako  dotace krátkodobějšího a dlouhodobějšího  charakteru.  Ty krátkodobé, to jsou ty, které mají platnost jeden rok. Po vyhlášení termínu podávání  žádostí  a po schválení, dostává příjemce finance v jednom kalendářním roce, musí je použít  na ten účel, který je ve smlouvě jasně formulován – jinak jsou za nesprávně použitou dotaci sankce a peníze se vracejí zpět kraji. Takto přidělované dotace  jsou třeba dotace pro spolky a sdružení v oblasti tělovýchovy, zdravotnictví, národnostních menšin v  sociální oblasti, začínající podnikatelé a další.

Jsou ale i dotace  dlouhodobějšího charakteru. To jsou ty, kdy je  projekt vybrán do programů za JMK k financování z dalších zdrojů ať ministerstev nebo EU.
Sem také patří dotace pro NNO v oblasti sociálních věcí – kdy jsou zpracovány a schváleny  projekty  na  5 let a ty jsou financovány ze zdrojů JMK.

Co říci závěrem: na základě vlastní zkušenosti vím, že ne pro všechny je snadné vyhovět podmínkám, které musí splňovat  každá žádost – mám na mysli doložit všechny potřebné doklady, potvrzení, napsat krátce popis projektu nebo jeho finanční náročnost. Tato náročnost mnohé odradí. Někdy se při vyplňování žádosti objeví nevyjasněné majetkové problémy / vztah obec a  sportovní zařízení, pozemky / a žádost se nemůže podat, dokud se problém neodstraní. I to je k něčemu dobré – může se udělat pořádek.

Nejlepší,  podle vlastní zkušenosti je, mít připravený zásobník aktivit v každé obci, alespoň na jedno volební období,  pokud budete žádat   dotace i z ministerstev,  budou to po Vás požadovat.  

Mít připraveny a odsouhlaseny zastupitelstvy obcí  záměry  aktivit ve všech oblastech života obce/ mít třeba i zpracované projekty nebo alespoň záměry v jednoduché podobě/. Tady už jde o peníze, protože i takováto příprava něco stojí. Proto mají mnohé obce, města nebo společenské organizace zpracovány plány aktivit nejen dlouhodobější, ale aktualizované pro každý kalendářní rok.
K vlastnímu podávání žádosti, vyplnění tiskopisů nebo sledování vyhlašování termínů podání je třeba využívat, hlavně pokud jste členy mikroregionů, přímo proškoleného pracovníka, který by měl mít tuto problematiku jako hlavní náplň své práce a úspěšnost jeho pracovního úsilí by se měla měřit a  hodnotit podle výše dotací, které dokáže do regionu a jednotlivých obcí  přinést.        

V neposlední řadě je také třeba počítat s tím, že nejde jenom o vyplněnou žádost a její případné schválení na kraji, ale především také o zajištění finanční spoluúčasti a v  poslední   řadě - zrealizovat celou akci a připravit vyúčtování pro kontrolu z KÚ.
Závěrem mi dovolte jedno doporučení: i přes počáteční nerozhodnost nebo třeba pro někoho i  složitost při vyplňování  -  nenechat se odradit a zkusit dát svůj  požadavek, protože kdo nic nezkusí tak nic nezíská!
Pokud potřebujete poradit – stačí se u nás, na Klubu KSČM při ZJMK -  zastavit.
Spojení: PO  8 – 12 hod., St + Čt 8 – 14 hod.   Tel.:  541 651 164

Jednotlivé dotační programy v roce 2007 pro obce.  Programy se většinou opakují každý rok s menšími obměnami:

1.  dotace pro jednotky Dobrovolných hasičů zřízených obcí –  žádosti se přijímají průběžně, do konce měsíce září, jsou na vybavení jednotky  ne na investiční akce

2.   zkvalitnění  sportovního prostředí  v JMK -  pokud je v majetku obce. Dotace je na opravy, údržbu  šaten a sociálního zařízení nebo na pořízení  movitých věcí, jejichž hodnota nepřesahuje  40 000,- Kč  .
Dále na  pořízení strojů, přístrojů a strojního zařízení k údržbě a úpravě sportovišť.

3.    oblast prevence kriminality -  na investiční nebo  neinvestiční výdaje ve vymezené lokalitě obce pro řešení konkrétního závažného problému, pomoc obětem domácího násilí, informování občanů o způsobech ochrany před trestnou činností

4.    zpracování územních plánů obcí a měst  - buď nové plány nebo rozpracovat stávající, které  budou řešit nadmístní problematiku, která zasahuje více obcí / rozvojové plochy, speciální zájmy,protipovodňová opatření, dopravní a technická infrastruktura nadregionálního významu/ 

5.    Program rozvoje venkova – tady jde o největší  program, který má celkem    8 dalších kapitol.  Podle počtu  obyvatel, je potom možné získat dotaci v určité výši /třeba  50% nebo 70%/. Obec si musí vybrat, protože může dát žádost jen do jednoho titulu.
Názvy titulů dotací: obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti;
příprava projektů pro financování z EAFRD – EU;
obnova a zřizování veřejné zeleně a úprava prostranství;
rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklostezek a pěších stezek, rekonstrukce a  výstavba veřejného osvětlení;
povzbuzení občanských aktivit a rozvoje komunitního života v obcích;
projekty na vzdělávání a poradenství o oblasti rozvoje venkova;
integrované projekty venkovských mikroregionů;
projekty k rozvoji infrastruktury /na tento účel lze poskytnout v kalendářním roce finanční  dotaci nejvýše 70% roční splátky úroků z úvěru. O dotaci může požádat obec s méně než  3000 obyvateli. Minimální výše dotace činí 20 tis. Kč, maximální  výše 200 tis. Kč/.

6.    dotační programy z fondu životního prostředí JMK – ty jsou  na tyto oblasti:
oblast vodárenství  
oblast  odkanalizování  a čištění odpadních vod / stavby protipovodňové ochrany/
oblast odpadového hospodářství /modernizace a optimalizace provozu stávajících zařízení/

7.    oblast kultury a památkové péče – jsou zde opět  tři dotační tituly, které se dále člení na další podskupiny
oblast kultury / kulturní akce, muzea, galerie, menšiny, neprofesionální kultura v regionech,  vydavatelská činnost, zájmová umělecká činnost, estetická výchova dětí a mládeže,  propagace kulturního uměná JMK v zahraničí/               
památková péče /obnova národních památek, obnova nebo zřízení objektů vykazujících kulturní hodnoty, restaurování kulturních památek, dokumentace památek, archeologické výzkumy/
kulturní zařízení /výstavba, vybavení,  obnova  -   technické zhodnocení kulturních zařízení, přístavba, stavební úpravy a opravy, rekonstrukce a modernizace stávajících objektů, pořízení movitých věcí na vybavení technikou /

8.   podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty mikroregionů JMK připravované na využívání  finančních prostředků EU – je uvedeno pouze  informativně pro obce, které jsou členy  mikroregionů. Tuto problematiku musí a má řešit manager daného mikroregionu, který má tuto činnost ve své náplni práce.

Závěrem:  pro představu dostáváte do rukou zlomek metodických materiálů, které jsou k jednotlivým dotačním titulům vydávány z jednotlivých odborů KÚ. Zkušenosti  z posledního období ukazují, že je stále více obcí nebo organizací, které se do dotačních titulů hlásí. Ne vždy  tedy všichni  peníze dostanou. Nesprávné žádosti nebo neúplné jsou automaticky vyřazovány. 

Zpracovala: Jaroslava Baštařová, členka ZJMK

 

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2007 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný