ODKAZY

 
  
   
 


Hodnocení činnosti Klubu KSČM při ZJMK
v období  2004 – 2008
(k 30. 5. 2007)

            Ve volbách do Zastupitelstva  JMK získala KSČM 14 mandátů z celkového počtu 65.
Členové Klubu si zvolili tříčlenné pracovní vedení, které pravidelně připravuje obsahové  zaměření zasedání klubu/Navrkal,Březa,Baštařová/. Tajemnice klubu /Baštařová/ organizačně zajišťuje jednání klubu, je zodpovědná za hospodaření klubu s finančními prostředky, které má klub z rozpočtu kraje zajištěny a plní další úkoly, které vyplývají z jednotlivých jednání.
V současném volebním období  jsou všichni členové klubu zapojeni do práce ve výborech ZJMK nebo v komisích Rady JMK.  Získali jsme  8 funkcí místopředsedů -  sedm v komisích a jednu ve výboru. V komisích také pracují dva naši zástupci – Doc.ing.Satoria a Mgr. Sušil,  kteří nejsou členy zastupitelstva / jsou pravidelně zváni na jednání klubu/.     
Náš klub má rovněž zástupce ve Výboru regionální rady regionu soudržnosti JIHOVÝCHOD/ s.Navrkal/, v Radě hospodářské a sociální dohody JMK /s.Březa/a v nově založené a.s. Thermal Pasohlávky /s.Navrkal/.  
Vedle těchto zmíněných aktivit, které mají návaznost na činnost v kraji, jsou členové klubu zapojeni v dalších aktivitách – odborné komise při ÚV, SON, Rada seniorů. 
Klub schválil jednací řád. Časový harmonogram jednání vždy na polovinu roku je zaměřen obsahově nejen na přípravu a projednávání materiálů pro zasedání ZJMK, ale také pro setkání s poslanci parlamentu ČR.  Pravidelně se našich jednání zúčastňuje zástupce Jihomoravské krajské rady – s. Vlašín a předseda Klubu je  členem vedení Jihomoravské krajské rady.   Hlavním bodem jednání klubu je příprava na jednotlivá zasedání ZJMK, přenášení informací z jednání komisí a výborů a to vše se promítá do aktivity našich členů  při projednávání materiálů na zasedáních zastupitelstva kraje. V rámci svých časových možností se členové klubu účastní seminářů, prezentací strategických materiálů  pořádaných krajem a dalších společenských událostí, které jsou na úrovni kraje pořádány. Reakce zástupců  klubu na aktuální  problémy ze všech oblastí života se objevují na stránkách Haló novin nebo na našich webových stránkách. Zásadní stanoviska klubu k rozhodujícím aktuálním otázkám /zákon o referendu, ke zdravotnictví, školství/ byla rovněž  včas prezentována v tisku. Složení klubu je stabilní. Došlo pouze ke změně v personálním obsazení v komisi pro rozvoj venkova, kde jsme měli zástupce ing. J.Planého /úmrtí/.            
Komunikace s vedením kraje probíhá prostřednictvím jednání předsedů klubů  s hejtmanem nejen  před zasedáním zastupitelstva, ale i při řešení dalších otázek je hejtman  přístupný dvoustranným jednáním. Při jednáních zastupitelstva vystupujeme jako konstruktivní opozice, která má zájem na rozvoji kraje. Proto jsme podpořili pro JMK úvěr od banky ve výši 1,2 miliardy, jehož větší část by měla jít do rozvoje a modernizace dopravy v kraji. Proto jsme v letošním roce nepodpořili přijetí rozpočtu kraje zejména v kapitole doprava, pro nedodržení záměru a výše uvolněných prostředků pro rozvoj dopravy v rámci JMK. Podporujeme přijímaná opatření  pro rozvoj cestovního ruchu, vznik kanceláře pro zastoupení JMK v Bruselu a další konstruktivní záměry kraje.
Pro vystupování jednotlivých členů, návrhy a přístup při jednáních je klub respektován. Svědčí o tom i jmenování a účast našich členů v zahraničních delegacích  do zemí, se kterými má kraj uzavřeny dohody o spolupráci. Naši prioritou stále zůstává z volebního programu KSČM – zachování bezplatného zdravotnictví, dostupnost vzdělávání, rozvoj venkova – zejména malých obcí, podporujeme péči o kulturní památky, angažujeme se také v záměrech  kraje  v oblasti rodinné politiky a dalších aktivitách. Plnění krajského volebního programu KSČM je v souladu s volebními programy KSČM v ocích a městech, kde je pomáhají realizovat také členové klubu zastupitelů.
Máme zájem poznávat přímo v praxi zařízení kraje  z oblasti sociální péče. Proto jsme navštívili nové zařízení pro ohrožené děti „Klokánek“, pravidelně spolupracujeme s „Domovem Horizont“ v Kyjově – poskytujeme jim finanční výpomoc ve formě cen pro organizované turnaje v tomto zařízení. Stejnou aktivitu vyvíjíme také v současné době pro organizaci  „Svaz vojáků v záloze ČR“.

            Podařilo se nám také  v rámci přidělování dotací z prostředků JMK pomoci těm žadatelům, kteří se na nás  včas obrátili /Hostěradice – oprava školy, dotace ve sportu a tělovýchově, dotace a půjčka pro obec Babice u Rosic,  obec Archlebov   nebo  Muzeum průmyslových železnic a další/.
Finanční podporu poskytujeme jednotlivým okresním výborům v souvislosti s tzv. výjezdními zasedáními, která mají v letošním roce cíl: seznámit zvolené zastupitele obcí a měst za KSČM s přípravou projektů pro čerpání finančních prostředků z EU na roky 2007 – 2013. Jsme jediným klubem v ZJMK, který tuto aktivitu vyvíjí.
Za pomoci klubu se rozšiřují počty webových stránek v dalších okresech pro elektronickou prezentaci stranických organizací /Kyjov/.
Pro přípravu volební kampaně v roce 2008 přispívají pravidelně měsíčně členové klubu na volební fond, který je zřízen v účetnictví JmK rady. V roce 2006 se většina členů klubu zúčastnila voleb do místních samospráv. Pomohli jsem také v senátních volbách našim zástupcům.

Závěr:
Před zahájením procesu schvalování krajského  rozpočtu musíme znát požadavky měst a obcí, kde  máme naše zastupitele a to předpokládá těsnější spolupráci a angažovanost okresních výborů s naším klubem.
Profesním zaměřením členů klubu se nám podařilo pokrýt v celé šíři problematiku činnosti kraje. Proto považujeme za vhodné doporučit při výběru kandidátů  pro nastávající volby stejnou taktiku.
Při tvorbě nového volebního programu pro krajské volby 2008 navrhujeme stále sledovat oblast: zdravotnictví, dopravy,  školství, ekonomiky, sociálních věcí, mládeže a tělovýchovy, rozvoj cestovního ruchu a oblast kultury.

 

V Brně, dne 10. května 2007

Za vedení Klubu zastupitelů za KSČM:

Stanislav Navrkal, předseda

ing. Pavel Březa, místopředseda

Mgr. Jaroslava  Baštařová, tajemnice

Projednáno a schváleno  na jednání Klubu KSČM dne 15. května 2007

 

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2007 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný