ODKAZY

 
  
   
 

o  t  e  v  ř  e  n  ý     d  o  p  i  s 
  p o s l a n c ů m   p a r l a m e n t u   Č r

Vážení členové Poslanecké sněmovny PČR,

      Široká veřejnost od Vás v těchto dnech očekává přijetí zákonných norem v oblasti nájemního bydlení, jejichž obsah se příliš zjednodušeně omezuje na pojem „deregulace nájemného“. Vědomě mluvíme o široké veřejnosti, protože řešení se netýká pouze silně se ozývajících soukromých majitelů bytových domů, vlastníků obecních bytových domů a jejich nájemníků, ale také státu, který musí čelit žalobám u Štrasburského soudu a vytvářet zdroje na udržení sociální rovnováhy v zemi.

      Požádali jsme již Vládu České republiky, aby ve spolupráci s příslušnými resorty (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí) zajistila předložení zákonů, které by respektovaly potřeby nájemního bydlení, dostatečně rovnoprávné postavení majitelů bytových domů a nájemníků v jejich bytech, sociální únosnost cen nájemního bydlení a dostatečný vliv státní a veřejné správy na zachování důstojných podmínek bydlení pro občany. Připojenými  poznatky a pohledy chceme přispět ke komplexnímu pochopení této významné celospolečenské problematiky a k objektivnímu posouzení současného stavu a východisek z něho. Za základ současných problémů považujeme nedostatečnou vymahatelnost práva a tendence zavedení nijak nevymezených principů tržních smluvních vztahů v oblasti nájemního bydlení.
Prostřednictvím Úřadu vlády ČR jsme byli ujištěni, že „pan premiér si je vědom, že působení bytového trhu musí být usměrňováno státem i spolurozhodováním občanů s cílem vytvořit co nejpříznivější podmínky pro život občanů a pro uplatnění solidarity, sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje“. V současné době předkládá Vláda ČR do jednání Poslanecké sněmovny dva vládní návrhy zákonů : „o jednostranném zvyšování nájemného z bytu“ a „zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů“.

      Krajské organizace Sdružení nájemníků a Svazu důchodců se shodují v tom, že absence některých právních nástrojů v oblasti bydlení dlouhodobě zhoršuje situaci nájemníků bytů i vlastníků bytových domů. K tomu přispívá i právně nepojmenovaná regulace nájemného. Zásadní chybou by však bylo přistoupit na takovou úpravu, která by nájemní bydlení bezvýhradně podřídila trhu a vytvořila tak pro majitele nekontrolovatelný a neomezený prostor pro zneužívání svého postavení k dosahování neodůvodněných a nepřiměřených zisků. Cílem je zajistit :

  1. stabilní nájemní vztahy respektující horní hranici „oprávněné“ výše nájemného garantované MF, opírající se o údaje zjištěné statistickými a kontrolními orgány;
  2. právní ochrana před nekorektním jednáním (neplacení nájemného, výpovědi z nájmu, postavení soudu);
  3. pravidla pro posuzování přiměřenosti a oprávněnosti tržního nájemného;
  4. pravidla využívání příjmů z nájemního bydlení v nájemních domech ve spojitosti s možnostmi úprav výše nájemného;
  5. metodiku vykazování příjmů a výdajů a pravidla stanovování a vyúčtování záloh na služby spojené s bydlením;
  6. dotační politiku státu pro mladé rodiny a sociálně potřebné, i pro starší občany, aby se dosahovalo lepšího využívání bytového fondu;
  7. pravomoci obcím a soudům k pomoci rodinám v právní tísni a k odstranění zjevných vzájemných příkoří v co nejkratší době;
  8. odpovědnost měst a obcí za bydlení na jejich území, jako nástroje dalšího rozvoje svého území;
  9. fundovanou obhajobu České republiky u evropských institucí před tlaky ze strany soukromých majitelů domů.

      Zkuste se vžít do postavení mladé rodiny, která dosáhne na přiměřeně nákladné bydlení pouze na úkor svých rodičů. Zkuste si představit, jak naši staří občané prožívají opakované – i podvodné -tlaky soukromých majitelů, zpochybňující stávající nájemní vztahy a žádající podpisy nových smluv, převážně na dobu určitou, s výrazně vyšším nájemným a s dalšími podmínkami znevýhodňujícími nájemníka. Vy jste se ještě nesetkali s případy obstrukcí při užívání a směnách bytů, s odpojováním přívodů vody a energií a dalším narušováním pokojného stavu ve snaze nájemníka vypudit?

      Jsme přesvědčeni, že již současné nájemné není ztrátové a žádný majitel nedoplácí na udržování domu či bytu ze svého. Svědčí o tom údaje za město Brno a další  navyšování nájemného jenom vyjadřuje výjimečnost nájemního bytu v atraktivním místě. Maximální cílové nájemné v městě Brně ve výši 40,-Kč/m2 (pro stávající I. kat.) by mohlo být přijatelné v některých zvláště zajímavých lokalitách, přičemž by bylo dosažitelné ročním nárůstem nepřesahujícím 3,-Kč/m2. Při tempu růstu nájemného  max. o 2,- Kč/m2/rok (v Praze a v atraktivních lokalitách až o 3,-Kč/m2/rok) bychom dosáhli v celé ČR hodnot nad úrovní nákladového nájemného v „přechodném období“  během tří až čtyř let.

      Vyzýváme Vás, poslance, abyste nepřistupovali k jednání o bytové politice se snahou o „vítězství“ svých politických klubů. Nechceme snad příliš, když žádáme, abyste stranickým zájmům nadřadili odpovědnost za stav společnosti a podmínky jejích členů a našli a přijali zákony, upravující vztahy v oblasti nájemního bydlení, které budou vyváženě respektovat zájmy nájemníků, majitelů bytových domů i veřejné správy, a to včetně financování. Jsme zásadně proti takové bytové politice, kde by si majitel bytového domu určoval libovolnou výši nájemného a jeho nepřiměřené zisky hradil občan nebo stát. Pokud se rozhodnete podřídit bytovou politiku zájmům relativně malé skupiny soukromých majitelů bytových domů, vystavujete společnost nebezpečí, že lidem na nájemné prostředky nezbudou a stát bude nucen omezit rozvoj země, aby zajistil těmto majitelům finanční příjmy, které jim tak velkoryse přiznal.

V Brně, 19. září 2005

Ing. Pavel Březa
Předseda Krajské organizace Sdružení nájemníků v Brně

Florián Břoušek
Předseda Svazu důchodců ČR Jihomoravského kraje

Přílohy
(ke stažení ve formátu PDF, po kliknutí na dokument se Vám otevře v novém okně):

   1. Připomínky k vládním návrhům – tisky 1059 a 1060
   2. Stanoviska k bytové politice ČR
   3. Situace v oblasti nájemního bydlení v městě Brně
    ( tabulka - analýza, jednotlivé ulice )
   4. Václav Klaus : Proč v ČR ještě regulované nájemné

Co :  Poslanci Parlamentu ČR
Úřad vlády ČR, Nábřeží Eduarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

ADRESY :

Vážený pan

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.
Předseda Poslaneckého klubu ODS
Poslanecké sněmovny PČR

Sněmovní 4,

118 26    P r a h a  1
____________________________

Vážený pan

Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Předseda Poslaneckého klubu ČSSD
Poslanecké sněmovny PČR

Sněmovní 4,

118 26   P r a h a   1
____________________________

Vážený pan

Ing. Pavel Kováčik
Předseda Poslaneckého klubu KSČM
Poslanecké sněmovny PČR

Sněmovní 4,

118 26   P r a h a   1
____________________________

Vážený pan

Ing. Jaromír Talíř
Předseda Poslaneckého klubu KDÚ-ČSL
Poslanecké sněmovny PČR

Sněmovní 4,

118 26   P r a h a   1
____________________________

Vážený pan

Ing. Vlastimil Ostrý
Předseda Poslaneckého klubu US-DEU
Poslanecké sněmovny PČR

Sněmovní 4,

118 26   P r a h a   1
____________________________

Ministerstvo pro místní rozvoj

Mgr. Radko Martínek
Ministr

Staroměstské nám. 6,

110 15   P r a h a   1
____________________________

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4,

118 01   P r a h a   1
____________________________

 

OD :  Ing. Pavel Březa
Předseda KO Sdružení nájemníků v Brně
Kuršova 8,  635 00   B r n o

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný