ODKAZY

 
  
   
 


Volební program KSČM pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje na období 2008 - 2012

Komunistická strana Čech a Moravy je stabilně nejsilnější levicovou opoziční stranou v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje. V uplynulém období její zastupitelé úspěšně hájili a prosazovali zájmy všech občanů, kteří svou prací vytvářejí základní společenské a materiální hodnoty v kraji. Práce zastupitelů za KSČM v uplynulém období byla službou občanům a obcím, nikoliv vládou nad nimi.
Volební program KSČM je zaměřen na stálé zkvalitňování života obyvatel Jihomoravského kraje ve všech oblastech. Zaměříme se na zajištění strategického rozvoje kraje s využitím všech dostupných domácích i evropských zdrojů. Zastáváme stanovisko, že občané mají právo spolurozhodovat a ovlivňovat společenský rozvoj kraje trvale, tedy nejenom jednou za čtyři roky při volbách.  

I. Hospodářský  rozvoj  a  zvýšení  zaměstnanosti

Upřednostňujeme  plnění rozvojových programů “Strategie rozvoje kraje“ s využitím všech dostupných zdrojů, včetně evropských fondů, s cílem zajištění rovnoměrného životního standardu ve všech regionech. Podporujeme všechny aktivity a formy podnikání vedoucí k rozvoji kraje a zvýšení zaměstnanosti.
Proto prosazujeme:  

 1. Aktivity směřující k oživení ekonomiky  v tradičních i nových odvětvích – strojírenství, elektrotechnika, textilní obory
 2. Realizaci koncepce přijaté ke zvýšení zaměstnanosti
 3. Rozvoj tradiční zemědělské výroby (včetně vinařství) v návaznosti na vlastní zpracování zemědělských produktů s cílem zvýšit zaměstnanost na venkově a využívat zemědělskou  půdu k výrobě zemědělských produktů – ani metr zemědělské půdy nazmar
 4. Naplňování stanovených cílů  “Programu rozvoje venkova“ v oblastech  obnova venkovských sídel, rozvoj mikroregionů, sociální stabilizace mladé generace na venkově, činnost spolků
 5. Regenerace výrobních a zemědělských „brownfields“
 6. Rozvoj cestovního ruchu a služeb s ním spojených jako dalšího zdroje zaměstnanosti
 7. Objektivní a vyváženou dotační politiku na podporu rozvoje všech měst, obcí, občanských sdružení i neziskových organizací
 8. Vytváření finančních rezerv a podporu projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU
 9. Kvalitní, levnou a účinnou práci aparátu Krajského úřadu.

II. Kvalitní doprava je rozhodující podmínka rozvoje

Usilujeme o cílené dobudování a zkvalitnění dopravní infrastruktury kraje jako podmínku dalšího ekonomického rozvoje. Základním kritériem veřejné dopravy musí být hospodárný provoz a rovnoměrně budovaná síť silnic, která zajistí  dostatečný komfort občanů i v odlehlých částech kraje při cestách do zaměstnání,  škol, k lékaři. Uděláme všechno proto, aby se řešily nejpalčivější dopravní problémy JMK, které limitují jeho další rozvoj.
Proto prosazujeme:

 1. Konečnou realizacitrasy R 43 – Brno – Svitavy a R 52 Brno – Mikulov s napojením na rakouský dálniční systém
 2. Budování městských obchvatů a  dalších prioritních silnic R 55 Břeclav – Hulín, I/53 Pohořelice – Znojmo, II/394 Rosice – Moravský Krumlov, II/374 Boskovice – Blansko, I/38 Hatě – Znojmo – Jihlava….
 3. Dobudování  integrovaného dopravního systému v celém kraji
 4. Rozvoj  Brněnského letiště pro mezinárodní přepravu osob i nákladů (cargo)
 5. Optimální přestavbu železničního uzlu Brno - Europoint
 6. Budování potřebné infrastruktury pro bezmotorovou dopravu, zejména cyklotras včetně doprovodných služeb
 7. Efektivitu rozšiřování a provozování vodních cest “ Baťova kanálu“ .

III. Vzdělávání, kultura a sport

 Pro zachování kvality vzdělávání a snižování rozdílů ve vzdělanosti v zájmu co nejširšího uplatnění absolventů na vyšších stupních vzdělávání i v praxi, zachováme stávající síť středního odborného školství. Podpoříme kulturní a sportovní aktivity  veřejnosti, zejména mládeže.
Proto prosazujeme a podporujeme :

 1. Poskytování bezplatného vzdělání na všech stupních státních škol (základních, středních i vysokých)
 2. Vyváženost oborů středního odborného školství v souladu s trhem práce - podporu řemeslných profesí s finanční spoluúčastí podnikatelských subjektů
 3. Rozšiřování programů celoživotního vzdělávání a  rekvalifikace
 4. Vyváženou dotační politiku na projekty v oblasti tělovýchovy a sportu pro všechny zájmové organizace, které pracují s mládeží
 5. Projekty  národnostních menšin v oblasti vzdělávání a kultury
 6. Rozšíření regenerace městských památkových rezervací a zón i na jednotlivé veřejné památkové stavby v menších městech a obcích kraje
 7. Poskytování dotací v oblasti kultury se zaměřením  na obnovování regionálních zvyků a tradic
 8. Výstavbu koncertního sálu (Janáčkovo kulturní centrum) a sportovního areálu (Ponava) v Brně s využitím sdružených investic .

IV. Zdravotní a sociální péče pro všechny

Hlavním cílem v této velmi citlivé oblasti je udržení Ústavou zaručené dostupné a kvalitní péče pro všechny občany jihomoravského kraje. Jsme proti transformaci krajských nemocnic na akciové společnosti a jsme pro jejich zachování jako neziskových organizací, poskytujících veřejnou službu.
Chceme nadále zvyšovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro jejich  uživatele a  nabídnout pomoc při zlepšování  podmínek pro  provozovatele těchto služeb.  
Prosazujeme a podporujeme :

 1. Dobudování sítě zdravotnické záchranné služby jako nedílné součásti funkčního Integrovaného záchranného systému v kraji včetně výstavby nového krajského řídícího centra
 2. Podporujeme výstavbu vědeckovýzkumného centra /ICRC/ ve fakultní nemocnici U Svaté Anny
 3. Funkční zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé, děti, dorost a stomatologii a dostupnost lékařské péče 24 hodin denně na celém území kraje
 4. Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro seniory a handicapované spoluobčany všech kategorií
 5. Uplatňování rovnoprávné  dotační podpory nestátním neziskovým sociálním a zdravotnickým organizacím
 6. Dotační politiku pro všechny subjekty,  které se  budou  zaměřovat na prevenci proti drogové závislosti
 7. Rozvoj lázeňských zón v Pasohlávkách, v Lednici,  v Hodoníně a v příhraničníchoblastech ke zkvalitnění lázeňské péče pro občany.

V.  Rozvoj kvality života na všech úrovních

Rozvoj životních podmínek a kvalitního života občanů považujeme za základní cíle každé obce, města, regionu i kraje. Proto budeme vyhledávat a podporovat využívání všech dostupných zdrojů a vytvářet podmínky pro územní spolupráci.
Proto prosazujeme :

 1. Kvalitní  přípravu projektů pro využívání evropských fondů zejména v oblasti zlepšování  životního prostředí v kraji při využití Regionálních operačních programů
 2. Opatření ochrany přírody a krajiny v odpadovém hospodářství kraje
 3. Komplexní územní přístup k budování a rekonstrukcím čističek odpadních vod a k výstavbě vodovodů (např. projekt “Čistá Svratka“)
 4. Zvyšování pomoci menším obcím při budování nebo rekonstrukcích místní  infrastruktury
 5. Posouzení a vytyčení hlavních směrů rozvoje a urbanizace  bydlení v kraji pro územní plánování
 6. Zapojení kraje do podpory revitalizace panelových obytných  domů
 7. Posilování právního vědomí občanů kraje a zlepšování opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti a ke snižování kriminality v kraji
 8. Důslednou realizaci schválených protipovodňových opatření
 9. Podporovat činnost Dobrovolných hasičských záchranných sborů v rámci integrovaného záchranného systému.

VI. Strategický přístup k rozvoji kraje

Zaměřujeme se na důsledné naplňování priorit “Programu rozvoje kraje“, uvážené a včasné reagování na aktuální i dlouhodobé potřeby občanů našeho kraje, na efektivní využívání všech zdrojů financování (včetně fondů EU) a na účinnou dotační politiku kraje.
Budeme prosazovat a podporovat :

 1. Realizaci projektů rozvoje s orientací na účelné využívání domácích i evropských dotačních zdrojů
 2. Zvyšování hospodářského potenciálu kraje a zaměstnanosti  i  s využitím  zahraničních firem na základě rovnoprávných smluv
 3. Prohlubování spolupráce se sousedními regiony a kraji v rámci “Koncepce meziregionálních vztahů“
 4. Spolupráci se zahraničními  regiony na bázi společných podnikatelských, ekonomických  a společenských aktivit
 5. Dotační politiku zaměřenou na rozvoj celého území kraje a na přiblížení Ivančicka, Krumlovska a Znojemska standardům ostatních oblastí.

Realizace Volebního programu KSČM do krajských voleb spolu s těmi, kdo spolupracovat na rozvoji kraje chtějí, přinese prospěch nám všem.
Podporujeme zvýšení podílu občanů na řešení potřeb kraje a na rozhodování v zásadních otázkách s využitím referenda.
Pro zvýšení účinnosti regionální politiky i nadále prosazujeme poměrné zastoupení ve všech volených orgánech kraje podle výsledků voleb a usilujeme o rovnoprávnou komunikaci všech politických subjektů v zastupitelstvu. Jsme připraveni nést odpovědnost a podílet se na vedení a na rozhodování. 

 
Naším cílem je sloužit zájmům občanů.

 

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2008 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný