ODKAZY

 
  
   
 

Stanovisko KLUBU KSČM a Jihomoravské krajské rady KSČM k Programovému prohlášení RJMK na funkční období 2004 – 2008

Porovnali jsme Volební program KSČM (dále VP) pro volby do ZJMK na období 2004 – 2008 se schváleným Programovým prohlášením RJMK (dále PPR) a zjistili jsme poměrně širokou shodu. V našem VP jsme vycházeli z  Programu rozvoje kraje (PRK), na jehož tvorbě jsme se nemalou měrou podíleli. Přestože PPR je průsečíkem programů koaličních stran, existuje široká shoda s opozicí. „Koaliční“ způsob „vládnutí“ považujeme proto za neodpovědný, protože nevyužívá celý vědomostní a zkušenostní potenciál zastupitelstva. Právě politické nerespektování poměrného zastoupení v orgánech ZJMK nebo RJMK je překážkou komplexního uchopení problému a dosažení široké shody. Širší hledání východisek a konsensu by rozhodně bylo k prospěchu řešení celé řady oblastí.

Nemůžeme souhlasit v oblasti hospodářství a zvýšení zaměstnanosti s tím, že brněnské letiště, průmyslové zóny, vinařství a ovocnictví, zemědělská prvovýroba nepotravinářského charakteru, ekologické zemědělství, napomáhání uplatňování jihomoravských firem v zahraničí nebo nákup půdy pro domácí zemědělce a farmáře – stávající vysokou nezaměstnanost v našem kraji vyřeší. Pro nás v této oblasti zůstává stále hlavním cílemoživení ekonomiky v tradičních průmyslových odvětvích /ne jejich další rozpad/, využívání lidského i materiálního zázemí na území kraje, podporujeme zavádění nových oborů a technologií do výroby, pokud sebou ponesou zvýšení zaměstnanosti v kraji. Zemědělská prvovýroba a zpracovatelský průmysl – kdo jiný, když ne Jihomoravský kraj by měl být prvním v této oblasti pro svoje klimatické a půdní možnosti. Není dobrou vizitkou kraje, když k největším firmám patří prodejní řetězce, fakultní nemocnice a úřady.

V oblasti dopravy pro rozvoj kraje potřebujeme nejen rychlostní komunikace, ale bezpečné a kvalitní silnice II. a III. třídy, aby se občané dostali do práce, do školy nebo k lékaři. Proto jsme podporovali úvěrovou politiku JMK v této oblasti jak ve vztahu k bankovnímu sektoru, tak k EU. Proto souhlasíme s úvěrem pro spolufinancování akcí pro zlepšení celkové dopravní situace v kraji, nejen leteckého spojení. Rozvoj letiště chápeme především jako prostředek ke zlepšení atraktivity kraje pro potenciální investory a také pro zvýšení a zkvalitnění úrovně cestovního ruchu v kraji.

V oblasti školství je evidentní, že prosazovaná optimalizace středních škol nemá perspektivu, protože není založena na optimalizaci vzdělávání ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Dosud nebylo předloženo vyhodnocení tzv. ekonomické optimalizace středního školství. Je naší povinností přímo ze zákona zabezpečit kvalitní úroveň výchovy a vzdělávání na všech stupních škol (od předškolního přes základní a střední až po celoživotní vzdělávání). Podporu církevních a soukromých škol je možno realizovat tehdy, pokud budou jejich vzdělávací programy doplňovat celkovou nabídku vzdělávání, místo toho, aby ohrožovaly existenci škol zřízených krajem.

V mnohém se shodujeme s programovým prohlášením v oblasti životního prostředí, kultury, sportu, podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo v zahraniční spolupráci.

Na druhé straně nemůžeme souhlasit s některými záměry ve zdravotnictví a v sociální péči. Naplňování povinností ze zákona by mělo být samozřejmostí (např. rychlá lékařská pomoc do 15 minut). Právní forma nemocnic a její změna – chybí rozhodující analýza současného stavu, která by opravňovala k rozhodnutí převedení nemocnic na obchodní společnosti. Není předložena jasná koncepce zdravotnictví v kraji, nejsou vyhodnoceny dopady již provedených změn z minulého období(měnil se počet lůžek akutní a následné péče). V zájmu zajištění odpovídající zdravotní péče nesouhlasíme s neodůvodněnými záměry převodu nemocnic na obchodní společnosti.

V sociální oblasti požadujeme nejen zachování stávajícího počtu lůžek a míst v krajských zařízeních pro seniory, ale také krytí požadavků starších spoluobčanů výstavbou nebo případnými úpravami budov v majetku kraje. Důstojné stáří – to je také jeden z našich záměrů a cílů. Přenos nákladů na financování sociální péče NNO, charitativních organizací a občanských sdružení ze státu na kraj nesmí ohrožovat rozvoj a financování sociálních zařízení kraje, protože jde o rozmělnění finančních prostředků všech občanů kraje do vysokého počtu soukromých subjektů, velice těžko kontrolovatelných z pohledu úrovně poskytovaných služeb.

Úplně postrádáme v PPR problematiku podpory bydlení a vlastní správu kraje. Požadujeme vyhodnocení, jak byl využíván Fond rozvoje bydlení kraje a jaký byl jeho vliv na zlepšení úrovně bydlení v kraji. Navýšení finančních prostředků do fondu chceme zaměřit na iniciování a podporu bytové politiky měst a obcí.

A co vlastní správa kraje?Vyhodnocení efektivity Krajského úřadu za uplynulé funkční období není k disposici a přesto dochází k postupnému navyšování počtu úředníků a ke zvyšování nákladů na činnost úřadu.

Výhrady máme také ke vztahu kraj a  obce v oblasti hospodaření s nepotřebným majetkem. Chceme, aby kraj v této oblasti byl k obcím vstřícnější zejména tam, kde se jedná o možnost využití majetku pro děti a mládež nebo pro oblast sociální - převádět majetek bezúplatně.

Závěrem:

RJMK se při přípravě PPR nezabývala plněním Programového prohlášení RJMK z prvního volebního období, vyhodnocením dosažených výsledků a rozborem nerealizovaných cílů. Cožpak není na co navazovat?

PPR je strukturováno do dvanácti oblastí života kraje. Záměry shodné s naším volebním programem podpoříme tak, aby byly přínosem pro zkvalitnění života občanů v kraji. Budeme však usilovat o to, aby ani další oblasti života občanů nebyly opomíjeny. K tomu je zapotřebí, aby zastupitelé hledali co nejširší shodu na řešení problémů kraje a uceleného konceptu jeho rozvoje.

KLUB KSČM v ZJMK
Jihomoravská krajská rada KSČM

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný