Jihomoravský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody

Informace o práci zastupitele v tomto orgánu Jihomoravského kraje.

Krajským zastupitelem jsem již druhé volební období. Dříve jsem pracoval v Komisi pro  sociální věci a rodinu a Výboru kontrolním. Nyní jsem členem Výboru kontrolního a Výboru pro územní plánování a dopravu. Mimoto jsem členem delegace Jihomoravského kraje v Radě hospodářské a sociální dohody, tzv. tripartitě za KSČM, která je poradním orgánem hejtmana. Dovoluji si Vás tímto informovat o cílech a výsledcích práce tohoto orgánu za rok 2014. Věřte, že to bude  informace velmi obsažná i když neobsahuje vše o činnosti mé i této Rady, RHSD Jihomoravského kraje, je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. / Pozn. Žádný člen tohoto orgánu není za výkon této funkce  odměňován !!/Předsedou RHSD je hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, místopředsedy jsou  Michal Štefl za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy a Stanislava Stehlíková za odborové svazy.

Partnery, kteří mají v RHSD zastoupení jsou: Zastupitelstvo JMK, odborové svazy, zaměstnavatelské a podnikatelské svazy a krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Jednání se zúčastňují i zástupci statutárního města Brna. /V delegaci Zastupitelstva JMK má KSČM 2 zástupce. Jsou to Ing. Březa Pavel a Leopold Levák./

Ve své činnosti se zaměřujeme na projednávání návrhů a prosazování řešení problémů zejména v   oblastech hospodářského a sociálního rozvoje kraje, zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, podmínek podnikání, dopravní obslužnosti, zdravotnictví, školství, sociální péči, péči o mládež a rodinu, tělovýchově a sportu, kultuře. Trvalou pozornost věnujeme pracovně právním a sociálním podmínkám, ale i integraci v rámci EU a přeshraniční spolupráci. Za každou z těchto uvedených oblastí stojí hodně práce a úsilí všech členů tohoto orgánu  a  jednotlivých komisí, které se zabývají odbornou problematikou dle příslušnosti. Jsou to:  Komise organizační, komise pro hospodářský rozvoj, komise pro zemědělství a venkov, komise pro zdravotnictví, komise sociální a komise pro vzdělávání. 

Nejvyšším orgánem, který doporučuje nebo přijímá usnesení ve výše uvedených oblastech je Plenární schůze. Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že i mé připomínky /za KSČM/ jsou  na těchto jednáních   vnímány a respektovány. Jasné je, že vystoupení a obhájení připomínky v tomto vysoce reprezentativním a fundovaném orgánu, vyžaduje odpovědnou přípravu a kvalifikované argumenty.

Nejen já, ale všichni členové RHSD jsou si vědomi  toho, že  naše jednání jsou věcná a inspirující. Příprava na jednání je  hodně náročná a to  nejen na čas, ale i co se týká znalosti problematiky. V roce 2014  jsem se zúčastnil  tří  Plenárních schůzí a dvou uskutečněných seminářů.

Plenární schůze se zabývaly problematikou zdravotnictví, zemědělstvím, školstvím  a  rozpočtem kraje. Semináře /duben a listopad/ pak problematikou školství a zemědělstvím. V oblasti zdravotnictví je Jihomoravský kraj zřizovatelem 13 příspěvkových organizací poskytujících zdravotní služby. Je to 7 nemocnic / Vyškov, Kyjov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Tišnov a Ivančice/. Patří sem i nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích a Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje. Jsme zřizovatelem i dětských léčeben ve Křetíně, Boskovicích, Ostrově u Macochy a dětských center  ve Znojmě, Kyjově a LILY Domova pro postižené děti v Otnicích. Na říjnovém plenárním zasedání bylo konstatováno, že výsledek  hospodaření / za leden a srpen 2014 / se u nemocnic  oproti stejnému období 2013 výrazně zlepšil  a všechna dětská zařízení  mají kladný výsledek hospodaření při udržení standardní péče. Z fondů EU pokračuje zateplování budov nemocnic a výměna oken. V Brně-Bohunicích byla dokončena 186 mil. investice do nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby, pokračuje rekonstrukce nemocnice ve Znojmě. Další investice jsou realizovány v Břeclavi a Vyškově /nová centra pro pacienty s cévní mozkovou příhodou/.

Mimo jiné, byla dokončena optimalizace lůžkových kapacit v nemocničních zařízeních kraje. Prosincové jednání Tripartity se zabývalo Návrhem rozpočtu Jihomoravského kraje. K tomuto velmi náročnému a obsažnému jednání uvedu jen to, že  schválený  rozpočet pro rok 2015 je vyrovnaný.

Celkové  příjmy představují částku  5,4 miliardy korun a výdaje pak jsou plánovány ve výši 5,8 miliard s tím, že rozdíl 400 milionů bude pokryt z  úvěru EIB a úspor kraje z minulého období. Nejvíce výdajů /40% rozpočtu/ směřuje do dopravní obslužnosti tj. dopravy a oprav mostů a silnic. 13% dostane vzdělávání, 8% zdravotnictví, sociální oblast  dostává 7,6% rozpočtu. Došlo k posílení výdajů v oblasti investic, dotačních programů a to hlavně v oblasti sociálních služeb.Nezapomnělo se na kanalizace, čističky odpadních vod, hasiče, zemědělství, kulturu, sport.... atd. Podrobné informace  jsou na webových stránkách JMK.

Plenární zasedání v prosinci  řešilo další etapu optimalizace středního školství a programy podpory technického  vzdělávání. Ve svých závěrech vycházelo z  listopadového  semináře /2013/  k tomuto tématu, kterého jsem se zúčastnil spolu s dalšími, více jak 100 účastníky, mezi nimi i představiteli státních institucí, veřejné správy, Poslanecké sněmovny, Senátu ČR, dalších zástupců RHSD a hlavně zástupců školských zařízení. Seminář přiblížil  situaci středního školství v kraji. Výstupem bylo prokázání stavu, kdy za účasti zřizovatele, vedení středních škol, zaměstnavatelů, hospodářské komory a dalších, se daří postupně měnit strukturu  absolventů dle potřeb a ve prospěch potřeb  kraje a růstu zaměstnanosti.Veškeré informace z tohoto jednání, jsou dostupné na  těchto stránkách:  http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/oddeleni-vzdelavani/seminar-stredni-skolstvi-v-jihomoravskem-kraji 

Na plenární schůzi bylo doporučeno zřizovateli, aby i nadále vytvářel podmínky pro rozvoj učňovského školství a  poskytoval  podporu spolupráci škol se zaměstnavateli.   Aby při řešení úkolů „Strategie rozvoje lidských zdrojů“, úzce spolupracoval s Úřadem práce a v novém plánovacím období  využil prostředky EU  také k budování Center odborného vzdělávání ve vybraných odvětvích./Poznámka- Na jednání RHSD dne 12.3.2015 jsme  například  již projednali a konkrétně doporučili k realizaci materiál o zajištění rozvoje  strojírenství v kraji a s tím spojenou podporou určitých učebních oborů: např. je  naprostý nedostatek dřevomodelářů, což situaci v rozvoji strojírenství  velmi komplikuje/.

Na dobré situaci školství, jako celku, v Jihomoravském kraji  se podílí KSČM výraznou měrou. Mimo již jmenované 2 zástupce v Tripartitě/s.Levák, s.Březa/, máme i uvolněného předsedu Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost / ing. Petr Krátký/ a též zastoupení v Komisi pro výchovu a vzdělávání/ s.Hudcová,s.Křivánková,s.Borecký/.   Jsem rád, že se mohu podílet na práci  RHSD. Problematiku jsem si za uplynulé období v potřebném / a ne malém/ rozsahu/ osvojil a hodně mi v tom pomáhá i má současná práce jak ve Výboru kontrolním, tak ve Výboru pro dopravu a územní plán. Přínosem je určitě i má předešlá zkušenost z práce v Komisi pro sociální věci a rodinu. Klub KSČM má nyní v ZJMK celkem 16členů, z toho 6 žen. Všichni jsme zapojeni do práce orgánů Zastupitelstva a práce celého našeho klubu je hodnocena velmi dobře, stejně jako i naše účast na všech jednáních  Zastupitelstva a jeho orgánech. Jsem přesvědčen, že veškerá tato naše činnost nejen Vás, členy KSČM, denně přesvědčuje  o  naplňování našeho volebního programu a kladně se projeví i v příštích volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Levák Leopold, zastupitel Jihomoravského kraje
člen OV KSČM Břeclav


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 26. 03. 2015 | 1064 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]